יום ש', כז’ באב תשע”ז
 
 
 
השיבוץ בגני הילדים
 
דף מסרים להורים לקראת קיץ 2017
 
קיץ בתנועות הנוער
 
גלישה בטוחה באינטרנט

זכאות לחינוך מיוחד נקבעת בוועדת השמה/ערר הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988).חוזר מנכ"ל - משרד החינוך מאגר הטפסיםוועדת ההשמה תתקיים ברשות שבה הילד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים- על פי תעודת הזהות של ההורה המשמורן).א. הגורמים המפנים:1. הורה ו/או אפוטרופוס חוקי.2. איש סגל – מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ ממוסד חינוכי מוכר (הן רשמי והן מוכר שאינו רשמי).3. רשות חינוך מקומית (מנהל מח' חינוך, שירות פסיכולוגי חינוכי וכיו"ב).4. ארגון ציבורי – לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים התש"ן-1990).5. וועדת שילוב מוסדית לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה.כל הגורמים המפנים חייבים לנסח את בקשתם לדיון בוועדת ההשמה בכתב עם כל הפרטים המזהים המדויקים ולהפנות אותה אל יו"ר הוועדה ברשות המקומית. (המסגרת החינוכית תפנה את הבקשה באמצעות שאלון הפניית תלמיד לוועדת השמה חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים ועם כל הפרטים המזהים המדויקים ).ב. מועדי ההפניה1. בכדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד ה- 15 במאי באותה שנת לימודים, למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני הילדים, המופנים לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה הליך ההפניה הינו: א. א. הפנייה לוועדת השמה ע"י בתי הספר והמסגרות המיוחדות תהייה בהתאם ללו"ז שיינתן ע"י המחלקה לחינוך מיוחד כל תחילת שנה. ב. ב. הפנייה ע"י ההורים ושאר הגורמים על פי חוזר מנכ"ל תהייה לא יאוחר מה- 31 במרץ מדי שנה 2. רק החלטות של וועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת. 3. חשוב להדגיש, כי כל וועדה שתתקיים מעבר לתאריכים שפורטו לעיל, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה. 4. מקרים חריגים, במקרים בודדים וחריגים, באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה חריגה. המקרים הם: · תלמיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה.· תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת.· תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית.· תלמיד במצב חירום כמו: נשירה מפנימייה, פק"ס שסבור שהתלמיד בסיכון, או מצב חירום בנסיבות מיוחדות אחרות.

 
 
מרכז הורים
"מה חדש?"
מוסדות החינוך
חינוך בגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
מרכז משאבים
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך


סייעות רפואיות | גננות - גיל הרך | מנהלים יסודי | ילדים ונוער בסיכון | מועדון החמש | מינהל ומזכירות | סביבת רכזים | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS